Beyond borders: Strengthening EU-UK research collaboration

Beyond borders: Strengthening EU-UK research collaboration


11.00 – 15.00, 24th November 2023, Cardiff University Main Building Council Chamber


The Welsh version is below.

Since the referendum of 2016, the future of research collaboration between the EU and the UK has been very much in the spotlight. In September came the welcome news that the UK will associate to the Horizon Europe programme. Wales has a rich history of research collaboration with the rest of Europe and is home to many EU researchers at all career stages, but how do we continue to nurture and strengthen this relationship?   

We invite you to join us for a half-day of lively discussion, debate, research highlights and networking.   


Programme 

11:00 – 11:10 Welcome

 • Professor Ole Petersen CBE MAE FRS FLSW ML, Professor of Biosciences, Cardiff University and Director of the Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub
 • Professor Rudolf Allemann FLSW, Pro Vice-Chancellor International and Student Recruitment, Cardiff University

11:10 – 12:00 Panel 1: Challenges and opportunities of EU-UK cooperation

‘How do we operate effectively in the new EU-UK research landscape?’

 • Professor Christopher Smith MAE, Executive Chair of the Arts and Humanities Research  Council (AHRC) and UKRI International Champion
 • Jon Brookes, EU Advisor, UK Research Office, Brussels (UKRO)
 • Dr Fabia Jones, First Counsellor, European Parliament Liaison Office in the United Kingdom
 • Dr Niek Buurma, Senior Lecturer in Physical Organic Chemistry, Cardiff University

12:00 – 12:50 Transforming Europe through research

This session will showcase research conducted by EU nationals or funded through EU programmes in Wales. Researchers from all career stages will be invited to share their work through short, TED-style talks or posters.

12:50 – 13:30 Lunch 

13:30 – 14:15 Panel 2: Policy engagement in action (Chair: Professor Ole Petersen CBE MAE FRS FLSW) 

‘What is policy engagement, why does it matter, and how can you be involved?’ 

 • Sir Richard Catlow FRS FLSW ML MAE, Professor of Catalytic and Computational Chemistry, Cardiff University, Co-President Inter-Academy Partnerships (IAP)
 • Professor Steve Martin, Director of the Wales Centre for Public Policy (WCPP), Professor of Public Policy & Management, Cardiff Business School
 • Professor Hywel Thomas CBE FRS MAE, Professor of Civil Engineering and Director of the Geoenvironmental Research Centre, President of the Learned Society of Wales

14:15-15:00 Networking session

The event will conclude with a networking session, facilitating connections and ideas-sharing.


This is a free and open event for researchers of all career stages. 

This collaborative event, co-organised by Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub and CONNECTS-UK (CONNecting European Communities Through Science in UK), aims to strengthen research ties between Wales, the EU, and the UK, creating bridges for future collaboration and collective progress. 

This event will be delivered through the medium of English. Would you like the opportunity to contribute in Welsh at this event? A simultaneous translation may be provided for the Q&A section if there is sufficient demand.
Contact us: AECardiffHub@cardiff.ac.uk

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg. Hoffech chi gyfrannu yn Gymraeg yn y digwyddiad? Gallwn ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y sesiwn holi ac ateb os oes digon o alw.
Cysylltwch â ni: AECardiffHub@caerdydd.ac.uk


Posted 14th August 2023. For further information please contact AECardiffHub@cardiff.ac.uk
Y tu hwnt i ffiniau: Cryfhau ymchwil ar y cyd rhwng yr UE a’r DU


11.00 – 15.00, 24 Tachwedd 2023, Siambrau’r Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ers refferendwm 2016, mae dyfodol prosiectau ymchwil ar y cyd rhwng yr UE a’r DU wedi bod yn amlwg iawn. Ym mis Medi, cawsom y newyddion da y bydd y DU yn gysylltiedig â rhaglen Horizon Europe. Mae gan Gymru hanes nodedig o gydweithio ym maes ymchwil â gweddill Ewrop ac mae’n gartref i lawer o ymchwilwyr o’r UE ar bob cam o’u gyrfa, ond sut rydym yn parhau i feithrin a chryfhau’r berthynas hon?

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am hanner diwrnod o drafod bywiog, dadlau, uchafbwyntiau’r ymchwil a rhwydweithio.


Rhaglen

11:00 – 11:10 Croeso

 • Yr Athro Ole Petersen CBE MAE FRS FLSW ML, Athro’r Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr yr Academia Europaea, Canolfan Wybodaeth Caerdydd
 • Yr Athro Rudolf Allemann FLSW, Rhag Is-Ganghellor Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

11:10 – 12:00 Panel 1: Yr heriau a’r cyfleoedd sydd i’w cael pan fydd yr UE a’r DU yn cydweithio

‘Sut y gallwn weithio’n effeithiol yn nhirwedd newydd ar gyfer ymchwil rhwng yr UE a’r DU?’

• Yr Athro Christopher Smith MAE, Cadeirydd Gweithredol Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a Hyrwyddwr Rhyngwladol UKRI
• Jon Brookes, Cynghorydd yr UE, Swyddfa Ymchwil y DU (UKRO), Brwsel
• Dr Fabia Jones, Prif Gynghorydd, Swyddfa Cyswllt Senedd Ewrop yn y Deyrnas Unedig
• Dr Niek Buurma, Uwch Ddarlithydd Cemeg Organig Ffisegol, Prifysgol Caerdydd

12:00 – 12:50 Trawsnewid Ewrop drwy ymchwil

Bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at yr ymchwil sy’n cael ei gwneud gan wladolion yr UE neu sy’n cael ei hariannu drwy raglenni’r UE yng Nghymru. Caiff ymchwilwyr ar ba bynnag gam yn eu gyrfa eu gwahodd i rannu eu gwaith ar ffurf poster neu mewn cyflwyniadau byr tebyg i rai TED.

12:50 – 13:30 Cinio

13:30 – 14:15 Panel 2: Y broses ymgysylltu ar bolisïau ar waith (Cadeirydd: Yr Athro Ole Petersen CBE MAE FRS FLSW)

‘Beth yw ymgysylltu ar bolisïau? Pam mae’n bwysig? Sut y gallwch gymryd rhan?’

 • Syr Richard Catlow FRS FLSW ML MAE, Athro Cemeg Catalytig a Chyfrifiannol ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyd-lywydd Partneriaethau Rhyng-Academi (IAP)
 • Yr Athro Steve Martin, Cyfarwyddwr Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac Athro Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd
 • Yr Athro Hywel Thomas CBE FRS MAE, Athro Peirianneg Sifil, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol a Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

14:15 – 15:00 Sesiwn rwydweithio

Bydd y digwyddiad yn dod i ben â sesiwn rwydweithio, gan eich helpu i wneud cysylltiadau a rhannu syniadau.


Dyma ddigwyddiad agored ac am ddim i ymchwilwyr ar bob cam o’u gyrfa.

Nod y digwyddiad hwn ar y cyd, a drefnir gan Ganolfan Wybodaeth Academia Europaea Caerdydd a CONNECTS-UK (CONNecting European Communities Through Science in UK), yw cryfhau cysylltiadau ymchwil rhwng Cymru, yr UE a’r DU, gan greu pontydd i weithio ar y cyd yn y dyfodol a chynnydd cyfunol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg. Hoffech chi gyfrannu yn Gymraeg yn y digwyddiad? Gallwn ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y sesiwn holi ac ateb os oes digon o alw.
Cysylltwch â ni: AECardiffHub@caerdydd.ac.uk


Wedi’i bostio ar 14 Awst 2023. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â AECardiffHub@caerdydd.ac.uk


Share this page: